Privacybeleid

Wat staat er in een privacybeleid?

Ons privacybeleid vermeld welke gegevens wij verwerken en we willen daarover transparant communiceren. Met een privacybeleid brengen wij in kaart welke gegevens wij bewaren en welke maatregelen wij hebben genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen.

Privacy beleid

De Stichting Seniorenschool Heusden (hierna te noemen “de Stichting”) handelt steeds overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer deze gegevens of een combinatie van deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • deelnemers aan activiteiten van de Stichting,

 • vrijwilligers en medewerkers van de Stichting, • donateurs, • relaties die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als u een relatie met onze stichting wilt, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als deelnemer of relatie en er zorg voor dragen dat u van de faciliteiten van de Seniorenschool gebruik kunt maken. De persoonsgegevens worden door de administrateur of door hem aangewezen medewerkers van de Seniorenschool in een administratiesysteem verwerkt.

Indien u gebruik maakt van onze website dan is het goed om te weten dat wij niet persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, welke pagina’s zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. 

Welke gegevens worden opgeslagen?

Voor een effectieve bedrijfsvoering hebben wij noodzakelijk enkele gegevens van u nodig. Daarnaast kan er uit efficiencyoverwegingen of voor statistische doeleinden nog een andere, additionele gegevens worden gevraagd en worden toegevoegd aan de administratie. De administrateur verwerkt overigens alleen gegevens die u vrijwillig beschikbaar stelt aan de Stichting.

De hiervoor bedoelde noodzakelijke persoonsgegevens zijn:

 • achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode,

  woonplaats;

 • deelnemer identificatienummer, code deelgenomen activiteit, inschrijfnummer.

  Additionele gegevens zijn van belang om op een adequate wijze met u te kunnen communiceren of houden verband met activiteiten waaraan u deelneemt en/of functies die u bij de Stichting vervult.

 • gegevens om op een efficiënte manier met u te communiceren en u te informeren; voornaam, aanspreektitel, vaste telefoon, mobiele telefoon, emailadres;

 • gegevens voor de financiële afwikkeling van uw deelname aan de activiteiten: IBAN nummer,

 • gegevens als u een functie of rol binnen de Stichting vervult. Uw gegevens worden gekoppeld aan deze

  functie of rol.

 • gegevens als u deelneemt aan een activiteit. Uw gegevens worden gekoppeld aan een activiteit Heeft u

  een taak binnen deze activiteit, bijvoorbeeld chauffeur, dan kan dat worden vastgelegd.

 • gegevens over uw deskundigheden en vaardigheden. Er kan u gevraagd worden naar uw deskundigheden

  of vaardigheden die van nut kunnen zijn binnen de Stichting.

Wie legt de verplichte gegevens vast en wie mag deze gebruiken?

De verplichte gegevens worden vastgelegd door de bevoegde functionaris binnen de stichting. Niemand anders dan deze bevoegde persoon kan deze gegevens wijzigen of aanvullen. Deze bevoegde persoon is door het bestuur van de Stichting aangesteld in de functie van administrateur. Deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door de Seniorenschool.

Alleen in het geval subsidieverstrekkers voor subsidietoekenning (een uittreksel uit) het deelnemers- of vrijwilligersbestand verlangt, wordt op deze regel een uitzondering gemaakt. In dat geval wordt er van uitgegaan dat inschrijving voor deelneming aan activiteiten of aanmelding als vrijwilliger van de stichting toestemming impliceert.

Kan ik de gegevens inzien die van mij geregistreerd zijn?

U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.

Kan ik gegevens van mij laten wijzigen?

Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Het bestuur zal u schriftelijk laten weten of zij bereid is uw gegevens te wijzigen of niet. Het bestuur zal een duidelijke reden geven wanneer zij hiertoe niet bereid is.

Heb ik de mogelijkheid gegevens van mij te laten verwijderen?

Gegevens die verplicht zijn voor het voeren van een correcte deelnemersadministratie of de afwikkeling daarvan kunt u niet laten verwijderen. Indien ze onjuist zijn kunt u ze natuurlijk laten aanpassen.

Als u permanente of tijdelijke gegevens wilt laten verwijderen neemt u schriftelijk contact op met de secretaris van het bestuur en geeft aan welke gegevens u verwijderd wilt hebben. Het Dagelijks Bestuur van de Seniorenschool zal u dan laten weten of het mogelijk is deze gegevens te verwijderen. Is dit niet het geval dan zal het bestuur u hiervan op de hoogte stellen met vermelding van de reden.

Welke mogelijkheden heb ik wanneer het bestuur mijn verzoek tot wijziging of verwijdering van mijn gegevens afwijst?
Het dagelijks bestuur zal u altijd een schriftelijke motivatie geven als zij niet bereid is tot aanpassing of verwijdering van uw gegevens. In ditzelfde schrijven wordt aangegeven welke mogelijkheden u daarna nog heeft. De eerste mogelijkheid is dat u, binnen een bepaalde tijd, in bezwaar kunt gaan bij het Algemeen Bestuur.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om, als u het niet eens bent met de wijze waarop de Stichting omgaat met uw persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Waar worden gegevens bewaard?

Al uw gegevens worden op één centrale plaats en zijn beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Indien u zich als deelnemer uitschrijft, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het administratie van de Stichting.

Vastgesteld door het Bestuur van de Seniorenschool op 18 maart 2021

A. Dekkers, MFJ de Folter, Voorzitter Secretaris

Contactformulier

06 1176 0048